معرفی آموزش سلامت

تعداد بازدید:۵۷۹

مکان : ساختمان اصلی طبقه همکف شماره تماس 23922204

آموزش سلامت به مددجو: آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ  و ارتقا سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب را دریافت کنند. دانش آموختگان پرستاری که با بیمار درارتباط هستند، باید از اهمیت آموزش به بیمار با خبر باشد و با مهارت آموزی "  ارتباط موثر با بیمار" در این برنامه ها مشارکت کنند. افرادی که بتوانند ضمن دادن اطلاعات مورد نیاز بیماران پاسخگوی سوالات آنان نیز باشند و مهارت های ارتباطی مناسب را آموخته باشند.

هدف کلی: ارتقا سطح سلامت بیماران و خانواده های آنان وتوانمند سازی انها برای خود مراقبتی

اهداف ویژه: اهداف ویژه آموزش به بیمار از دو دیدگاه بیمار و متخصصین پزشکی می تواند مطرح شود

 1. اهداف مربوط به بیمار یا خانواده وی

الف- کسب اطلاعات دقیق در مورد وضعیت سلامت خود

ب- افزایش توانایی جهت تصمیم گیری مناسب بهداشتی

ج- یادگیری مهارت ها و نگرش ها جهت پیشبرد مراقبت از خود در ارتباط با بیماری

د- توانمند ساختن بیمار برای پیروی از درمان ها یا رفتارهای بهداشتی

و- کاهش اضطراب و افزایش رضایت درموارد وضعیت های بهداشتی خود

ه- افزایش توانایی بیمار و نزدیکان برای مقابله با پیش آگهی و نتیجه بیمار

ی- ارتقا نگرش و عملکرد بیماران و نزدیکان وی در مورد مسئولیت داشتن در ارتقا سلامت و تغییر شیوه زندگی

2- اهداف مربوط به بیمارستان و کارکنان

الف- افرایش اثربخشی و کارایی مراقبت بهداشتی ارائه شده ( بهبود کیفی )

ب- کاهش هزینه های مراقبت بهداشتی

ج- افزایش پذیرش رفتار از سوی بیمار

د- ارتقا روحیه مسئولیت پذیری بیمار برای حفظ سلامتی

و-افزایش رضایتمندی بیمار

ه- افزایش استقلال و عدم وابستگی بیمار

آموزش سلامت به مددجو یک رویکرد چند جانبه و یک کار تیمی است که طی فرآیندی هدفمند و سیستماتیک و منظم طراحی و انجام شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد.

ساختار آموزش سلامت در مرکز قلب شهید رجایی به این شکل طراحی شده است:

 1. ایجاد واحد آموزش سلامت
 2.  تعیین سوپروایرز آموزش سلامت
 3. تعیین پرستاران رابط آموزش سلامت با معرفی سرپرستاران بخش ها
 4. تشکیل کارگروههای بخشی آموزش سلامت
 5. تشکیل کارگروه مرکزی آموزش سلامت

برنامه ریزی آموزش سلامت:

 1. ارزیابی نیازهای آموزش و یادگیری بیماران
 2. تعیین اهداف یادگیری 
 3. تعیین اولویت های آموزشی
 4. تعیین محتوی آموزشی
 5. تهیه محتوی آموزشی و رسانه آموزشی مناسب
 6. طراحی فرآیند اجرا
 7. اجرا
 8. ارزشیابی اثربخشی فرآیند اجرا

صفحه 109- وظایف کار گروه آموزش به بیمار:

 1. ارزیابی نیازها وسوالات بیماران در زمینه سلامتی  و...........(نیاز سنجی)
 2.  تعیین الویتهای اموزشی بیماران
 3. تهیه محتوای اموزشی متناسب با تشخیص های شایع و الویت های خاص
 4. تهیه رسانه های اموزشی
 5. آشنا سازی اموزش دهندگان با مباحث فوق
 6. اجرای برنامه اموزشی و ثبت اموزش در فرم مربوطه
 7. ارزشیابی فرایند اموزش به بیمار
 • تکمیل چک لیست
 • انالیز وتجزیه وتحلیل داده ها
 • ارزیابی نقاط قوت وضعف
 • پیشنهادات جهت برنامه اصلاحی
آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۸